Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

20.11.2021

FriRummet

Torvet 5, 9400 Nørresundby

9400 nørresundby

Tlf. 60306050

CVR. NR 35342117

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er FriRummet
Foreningen har hjemsted på Torvet 5, 9400 Nørresundby
CVR-nummer: 35342117

§ 2 FORMÅL

FriRummet er en klub for psykisk sårbare i alderen 18-35 år. Formålet med FriRummet er, at nedsætte de unges følelse af ensomhed. I FriRummet har de unge mulighed for at møde – og være sammen med andre unge mennesker uden, at det nødvendigvis skal have noget, at gøre med de udfordringer, som de har hver især. Måden hvorpå dette gøres er gennem vores åbningstider, og igennem en række planlagte aktiviteter i løbet af året.

Brugere som har haft deres gang i klubben inden, at de fylder 36 år kan få dispensation således, at de fortsat kan benytte klubben til og med deres fyldte 40 år. Når den pågældende bruger så er fyldt 41 år, så henviser vi til Aalborg Kommunes øvrige tilbud for denne aldersgruppe.

§ 3 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeberettiget er de unge som kommer i FriRummet, og de frivillige tilknyttet FriRummet. Har man ikke mulighed for, at være fysisk til stede kan man lave en fuldmagt hvor, at man giver tilladelse til, at en anden person kan stemme på vegne af én selv. Man skal selv sende fuldmagten til bestyrelsen senest inden, at generalforsamlingen påbegyndes. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af marts måned. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, og dette gøres skriftligt med mindst to ugers varsel.
Dagsorden skal gerne indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Her beskrives foreningens aktiviteter i det forgangne år.
Regnskab fremlægges til debat og godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden skal være udsendt senest 7 dage før mødets afvikling.
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen, eller hvis der indsendes et skriftligt krav fra mindst 10 af de unge som kommer i FriRummet.

§ 4 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen står for foreningens drift mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen står af formand, næstformand, kasserer, aktivitetsansvarlig, daglig leder, lokaleansvarlig, it- og hjemmesideansvarlig, frivilligkoordinator, fundraiser og to repræsentanter for de frivillige. Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 1-årig periode, da det således er en overskuelig periode.

§4.1 På generalforsamlingen vælges der hvem der skal besidde de forskellige poster i bestyrelsen. Formand, næstformand, kasserer og fundraiser kan være udenfor målgruppen for FriRummet, og der er ikke nogen aldersgrænse på de personer, der ønsker at indtage disse poster.

§ 5 ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis fonde, legater, virksomheder og kommunen. FriRummet modtager også gerne gaver fra privatpersoner. I FriRummet betales der ikke medlemskontingent, da medlemskontingent og evt. Deltagelsesgebyr muligvis kan afholde nogle unge mennesker fra at møde op.

§ 6 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7 FRIVILLIGE

De frivillige er 19-40 år gamle. Hvis en mulig frivillig er under 21 år gammel foretages der en særvurdering. Denne vurdering foretages af medlemmer af bestyrelsen. Ved ansættelse underskriver de frivillige en kontrakt, hvori de gør det klart, at de er indforstået med FriRummets vedtægter.
Som frivillig skal man kunne arbejde to vagter om måneden, og man har ret til en måneds ferie om året. Når den frivillige ønsker at fratræde, så skal det ske med mindst 1 måneds varsel.

§ 7.1

Til specifikke opgaver som fx fundraising, regnskab og aktivitetskoordinator. Disse kan ansættes som frivillig udenfor FriRummets målgruppe.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de stemmeberettiget stemmer herfor.
Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 stemmers flertal fra de stemmeberettiget.
Hvis foreningen opløses, så skal eventuelle tilbageværende midler returneres.