Vedtægter

Vedtægter

 Marts den 25. 2017

 

FriRummet

Torvet 5, 9400 Nørresundby

9400 nørresundby

Tlf. 60306050

CVR. NR 35342117

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er FriRummet

Foreningen har hjemsted på  Torvet 5, 9400 Nørresundby.

 

§ 2 FORMÅL

FriRummet er en klub for psykisk sårbare unge i alderen 18-35 år. Formålet med klubben er at lave aktiviteter, der bryder isolationen, nedsætte ensomheden og forbedrer de unges sociale kompetencer og får de unge til at føle sig som en del af samfundet ved at de kan deltage i de ting som raske unge deltager i, men der samtidig tager højde for de unges begrænsninger og udfordringer.

Ved at skabe et sådant fællesskab hvor sygdom og psykiske udfordringer ikke er en hindring gives en følelse af accept og tryghed til at åbne sig, som kan mindske risiko for depression og ensomhed, der kan forværre nogle sygdomme.

Det forventes ligeledes, at når der tales åbent om psykisk sygdom, kan det styrke den enkelte. Samtidig lærer den enkelte af andres erfaringer, hvilket kan give håb når man er sammen med andre, der trods sygdom har gennemført uddannelse, vendt tilbage til arbejdsmarkedet, deltager i fritidsaktiviteter, har et vellykket forhold, får børn og samtidig lever et velfungerende liv trods psykisk sygdom.

Ved at de unge deltager i aktiviteter i et trygt miljø formodes det, at kunne give de unge større tryghed i at deltage i sociale sammenhænge, også udenfor FriRummet.

Vores langsigtede mål er, at de unge i højere grad inkluderes i det øvrige samfund, på lige fod med unge som ikke lever med psykisk sårbarhed. At det netværk de unge får ved at komme i FriRummet kan være en stærk ressource og støtte til at håndtere de udfordringer de møder i livet.

 

§ 3 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemme berettige er de unge som kommer i FriRummet og de frivillige tilknyttet FriRummet. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

• Valg af dirigent

• Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde

oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf.

• Regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

• Behandling af indkomne forslag.

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

• Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden skal være udsendt senest 7 dage før mødets afvikling.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen eller hvis der indsendes skriftligt krav fra mindst 10 af de unge som kommer i FriRummet.

 

§ 4 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen står for foreningens drift mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og op til 5 bestyrelsesmedlemmer plus 2 repræsentanter for frivillig. For at besidde en post i bestyrelsen er man forpligtet til at påtage sig et selvstændigt ansvarsområde i henholdt til (Bestyrelsesposter). Man skal være i målgruppen eller være frivillig.

Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 1 årig periode da således at det er en overskuelig periode når man er psykisk sårbar eller frivillig.

§ 4.1

På generalforsamlingen vælges hvem der skal besidde hvilken post i bestyrelsen.

Kassereren kan dog vælges udenfor FriRummets målgruppe.

 

§ 5 ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis fonde, legater, virksomheder og kommunen. FriRummet modtager gerne gaver fra privatpersoner. Der modtages ikke medlemskontingent, da FriRummet har til formål at lave gratis aktiviteter, da deltagergebyr og medlemskontingent kan fra holde nogen unge fra fremmøde.

 

§ 6 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 7 FRIVILLIGE

Frivillige er i samme aldersgruppe som FriRummets unge, 18-35 år. Dog skal de frivillige være mellem 21 og 32 år ved ansættelse. Man skal kunne arbejde minimum 2 vagter om måneden og har ret til en måneds ferie om året, som skal aftales med frivilligkoordinatoren. Når den frivillige ønsker at fratræde, skal det ske med mindst 1 måneds varsel.

§ 7.1

Til specifikke opgaver som fx fundraising, regnskab og aktivitetskoordinator. Disse kan ansættes som frivillig udenfor FriRummets målgruppe.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de stemmeberettiget, som er målgruppen eller frivillige i FriRummet, på generalforsamlingen stemmer herfor.

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 stemmers flertal blandt de stemmeberettiget, som deltager til generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling.

Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler returneres.